(W ręku Boga) [PDF/EPUB] È Andrzej Stojowski

Invisibly Yours It Must Have Been Moonglow Yeoman Orchid Blues / Blood Orchid

Free download ☆ PDF, eBook or Kindle ePUB ree ê Andrzej Stojowski

K przy Stojowskim musia am si naprawd skupi U yty "przez pisarza j zyk by dla mnie zbytnio udziwniony i skomplikowany "pisarza j by dla mnie zbytnio udziwniony i skomplikowany co czyta o mi si momentami ci ko i z trudem brn am przez kolejne stronyZnalaz am te jeden b d merytoryczny w powie ci matk chrzestn Anusi Kmicic wny c rki Ole ki i Andrzeja jest w ksi ce Anusia Borzobohata Krasie ska jest to niemo liwe z jednej wa nej przyczyny gdy ma a Kmicic wna mia a przyj na wiat to Anusia ju nie y a by to pocz tek Pana Wo odyjowskiego ale je li kto mnie przy apie na b dnym rozumowaniu to mia o piszciePodsumowuj c mog powiedzie E KSI KA BY A NAWET ksi ka by a nawet ale jednak mnie nie porwa a i nie zachwyci a tak jak oryginalna Trylogia Czyta am j momentami z trudem przez skomplikowany j zyk a najciekawsze dla mnie by y ragmenty gdzie opowiadano histori Rzeczypospolitej i Jaremy Skrzetuskiego historia Krzychny nudzi a mnie niemi osiernie natomiast przy Basie ce najbardziej zainteresowa y mnie te ragmenty gdy ju pozna a swojego nowego absztyfikanta Z tych wszystkich powod w nie potrafi powiedzie jednoznacznie czy powie mi si podoba a czy nie by am gdzie po rodku w zale no ci od ragmentu kt ry akurat czyta am Jestem ciekawa czy kto z Was czyta t histori i co o niej my li koniecznie dajcie zna w komentarzach. Lszy niż u Sienkiewicza erotyzm a także silniejsze niż w pierwowzorze zaakcentowanie wątków polityczno przygodowo szpiegowskich Barwność opisów wartko prowadzona akcja wyraziste postacie bohaterów a także styl powieści są na tyle bliskie Sienkiewiczowi że na półkach w wielu domowych bibliotekach W ręku Boga stanie zapewne jako kolejny tom Trylog. Ch los w Rzeczypospolitej i Europy nie tylko tych w kt rych bezpo rednio bior udzia nasi bohaterowie ale te tych kt re maj miejsce w tym samym czasie gdy maj miejsce wydarzenia powie ci To chyba bardziej powie przygodowo szpiegowska ni historyczna jak to mia o miejsce w przypadku sienkiewiczowskiego pierwowzoru Jednak e chyba najwi ksz r nic mi dzy orygina em pi ra Sienkiewicza a t kontynuacj to pojawiaj cy si po raz pierwszy erotyzm wszak autor Trylogii unika go jak diabe wody wi conej Nie ma oczywi cie opisanych jakich wielkich scen seksu ale jedna czy dwie sceny zabarwione tym elementem "Przewijaj Si W Powie Ci I Nadaj Jej O Wiele "si w powie ci i nadaj jej o wiele "kszego realizmu Dodaj go te rozterki g wnych bohater w i "realizmu Dodaj go te rozterki g bohater w i pokazanie od bardziej ludzkiej strony chocia by Helena Skrzetuska razem z Janem zostaj obdarci ze swoistego miru wielkich i niewinnych bohater w kraju Helena na stare lata staje si zgorzknia a i zrz dliwa a Jan ucieka od niej i od domowych problem w na pole gdzie mo e po prostu odpocz Co do stylu i j zyka autora to mam bardzo mieszane uczucia i jestem do mocno na nie Jak przy lekturze Sienkiewicza nie mia am problem w ze zrozumieniem u ytego przez niego j zyka staropolskiego no dobra aciny nie rozumia am i siedzia am przy s owniku przyznaj si bez bicia ta. Encie pan Zagłoba i intrygi wysłanników rancuskich i austriackich i zmienne sojusze wielkiej polityki i obraz zagrażającej już nie tylko Polsce ale całej Europie potęgi tureckiej Pojawiają się na kartach powieści przedstawiciele nowego pokolenia; odchodzą starzy bohaterowie Ustępstwem na rzecz gustów współczesnego czytelnika jest znacznie śmie. Nie kry am si z tym e uwielbiam proz Sienkiewicza Ca Trylogi przeczyta am od deski do deski pi razy a pierwszy raz by w czwartej klasie szko y podstawowej Dlatego gdy dowiedzia am si e zosta a przez kogo pope niona kontynuacja Trylogii musia am si przekona c to za wymys Nie powiem by am pe na obaw czy Andrzej Stojowski podo a zadaniu kt re przed sob postawi i po lekturze musz przyzna e nadal mam w tej kwestii mieszane uczucia W r ku Boga to historia opowiadaj ca o dalszych losach wd w Basi Wo odyjowskiej i Krzysi Ketlingowej oraz jej synka Ponadto pojawiaj si Basi Wo odyjowskiej i Krzysi Ketlingowej oraz jej synka Ponadto pojawiaj si inne postaci znane z kart Ogniem i mieczem czy Potopu a mianowicie Ole ka i Andrzej Kmicicowie oraz Helena i Jan Skrzetuscy a tak e ich dzieci Wbrew opisowi na ok adce to nie Basie ka i Krzychna graj pierwsze skrzypce w tej historii poniewa du y nacisk zosta po o ony r wnie na yciu Jeremiego Skrzetuskiego syna Heleny i Jana i jego ukochanej Anusi Kmicic wny c rki Ole ki i Andrzeja Oczywi cie przez ca powie przewijaj si te postaci i Wydarzenia Historyczne Jak Chocia By historyczne jak chocia by III Sobieski jego elekcja czy te obrona Wiednia Fabularnie W r ku Boga do mocno odbiega "od Trylogii jest tu znacznie wi cej wielkiej polityki spisk w i knowa za kulisami "Trylogii jest tu znacznie wi cej wielkiej polityki spisk w i knowa za kulisami si elementy przygodowe opisy historyczny. Głównymi bohaterami swej powieści Andrzej Strojowski uczynił dwie wdowy Basię Wołodyjowską i Krzysię Ketlingową Ich powtórne zamążpójścia i dalsze losy śledzimy na tle zmian zachodzących w Rzeczypospolitej od upadku Kamieńca Podolskiego po odsiecz wiedeńską Pokazana jest i elekcja Jana III Sobieskiego którego wybór sugerował w swoim testam. ,
W ręku Boga